Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN VAN DEZE SITE 

De hierna vermelde verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de onlinebestellingen via www.beachmusic.be 1. IDENTIFICATIE VAN DE VERKOPER Beach Music OL Bogaardestraat 54 9990 Maldegem BTW BE 0781157034 Tel (+32) 0496/810820 Email: beachmusic@skynet.be 2. TOEPASSSING Tenzij uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende overeenkomst tussen partijen, zijn de betrekkingen tussen Beach Music OL en haar klanten onderworpen aan de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden die worden geacht aanvaard te zijn door de klant door het plaatsen van een bestelling. Door het plaatsen van een bestelling ziet de klant ook uitdrukkelijk af van zijn eventuele eigen algemene voorwaarden. Het feit dat de klant onderhavige voorwaarden niet heeft ontvangen in zijn moedertaal, ontslaat hem geenszins van hun toepassing. Via de site www.beachmusic.be kunnen overeenkomsten alleen in het Nederlands gesloten worden. 3. TOTSTANDKOMING VERKOOPOVEREENKOMST De database met producten en hun omschrijving die op www.beachmusic.be terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod maar is louter een voorstel tot contacteren, het is de bestelling van de klant die het aanbod uitmaakt. Het volstaat bijgevolg niet een document in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail van Beach Music OL is de overeenkomst gesloten. Beach Music OL behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant en Beach Music OL bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen, kan Beach Music OL weigeren. 4. EIGENDOMSOVERDRACHT In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen. 5. PRIJZEN De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven (in euro), rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats. Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien een bestelling wordt geplaatst, geldt voor deze internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling, behoudens mogelijke foutieve affichering buiten onze wil. 6. BETALING De klant kan zijn bestelling betalen met een overschrijving op het rekeningnummer 001-1677835-05 van Beach Music OL met referentie het ordernummer. Indien de klant kiest voor betaling via overschrijving op onze rekening dient de betaling vooraf uitgevoerd te worden. 7. LEVERING Producten worden in principe geleverd door een koerierdienst. Hiervoor betaalt de klant een bijdrage. De kosten worden duidelijk aangegeven tijdens het orderproces. De leveringstermijnen, te goeder trouw doorgegeven, zijn als aanduiding gegeven en vormen dus geen essentiële voorwaarde van de verkoop. Een eventuele vertraging zal in geen geval aanleiding kunnen geven tot toekenning van een schadevergoeding. Voor toestellen die niet in voorraad zijn op het ogenblik van bestelling, contacteert Beach Music OL de leverancier voor verdere leveringsinfo. Deze info wordt tevens ter beschikking gesteld aan de klant. In geval van afwezigheid of klaarblijkelijk niet gegronde weigering van de klant bij de levering, zoals overeengekomen met de koper, zullen de onkosten veroorzaakt door een supplementaire verplaatsing in meer gefactureerd worden. Bij het in ontvangst nemen en aftekenen van de bestelling, bij levering door de tranporteur, door een andere persoon dan de oorspronkelijke plaatser van de bestelling, valt het risico op vervreemding of welke andere vorm van schade volledig ten laste van de koper. 8. CONTACT Voor informatie en opmerkingen in verband met zijn bestelling, kan de klant dit melden via beachmusic@skynet.be Vertoont het instrument een technische mankement, dan moet de klant dit binnen de 24 uur na levering via beachmusic@skynet.be melden. Beach Music OL kijkt na wat eventueel het probleem is en contacteert de klant zo snel mogelijk met een concrete oplossing. Vertoont het instrument en/of de verpakking een beschadiging dan moet de klant dit binnen de 24 uur na levering via beachmusic@skynet.be melden. Bij beschadiging van de verpakking dient de klant dit ook reeds schriftelijk te vermelden op de afleverbon van de koerierdienst die het instrument komt afleveren. Na melding door de klant dient Beach Music OL onmiddellijk bij de koerierdienst een schadeclaim-dossier in. De koerierdienst stelt het onderzoek naar de schade in. Pas na goedkeuring van het schadedossier wordt de klant een vervangbestelling opgestuurd. De klant dient steeds alle verpakkingen en de inhoud ervan te bewaren in de toestand van levering voor inspectie van de koerier. Indien de verpakking of gedeeltes van de verpakking niet meer aanwezig zijn kan de schadeclaim worden afgekeurd en vervalt de verzekering waardoor de koper geen gratis vervangbestelling bekomt. Is de inhoud van de verzending niet in overéénstemming met de bestelling dan moet de klant dit binnen de 24 uur na levering via beachmusci@skynet.be melden. De klant mag de inhoud van de zending niet in gebruik nemen. Indien vastgesteld wordt na de ophaling dat de klant de inhoud reeds in gebruik heeft genomen kan de klant geen aanspraak maken op een gratis vervangorder en zullen kosten die daaruit voortvloeien verhaald worden op de klant. 9. GARANTIE Gezien haar hoedanigheid van tussenpersoon, beperkt Beach Music OL de garantie inzake de geleverde goederen strikt tot die garantie die haar wordt toegekend door haar leverancier. a) Deze garantie dekt de inwendige schade aan het apparaat (elektrische of mechanische verschijnselen) onder dezelfde voorwaarden als bepaald door de fabrikant. Zij sluit alle recht op waarborg uit op alle andere rechtstreekse of onrechtstreekse schade veroorzaakt aan het toestel (bv. door oxidatie, schokken val,...), en door het toestel, alsook zijn inhoud. De garantie dekt uitsluitend het vervangen van stukken. In geval van tussenkomst door een niet door Beach Music OL aangewezen derde, vervalt de waarborg. b) De factuur vertegenwoordigt de waarborgstitel en moet door de klant bijgehouden worden en in origineel voorgelegd worden. De garantie vangt aan op de datum van. Zij is geldig in België. Indien de klant in het kader van de waarborg rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn deze kosten te zijnen laste. c) De waarborg vervalt bij professioneel gebruik (commercieel, professioneel, collectief) en dekt nooit de herstellingen van defecten tengevolge van brand, waterschade, bliksem, ongevallen, natuurrampen. De klant heeft eveneens geen verhaal indien het defect veroorzaakt is door een onoordeelkundige behandeling, slecht onderhoud of abnormaal gebruik of het gebruik van het toestel strijdig met de voorschriften van de fabrikant. d) De garantie is niet overdraagbaar. Zij kan dus niet toegepast worden indien het toestel van eigenaar verandert. e) In geval van defect dient de klant het product ten allen tijde in de oorspronkelijke verpakking aan te dienen. Bij het ontbreken van deze originele verpakking kan noch Beach Music OL noch haar leverancier noch haar externe hersteldienst verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade bij extern transport van en naar de hersteldienst. De klant heeft krachtens de Belgische wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen wettelijke rechten. De in deze algemene voorwaarden vermelde garantie laat deze rechten onverlet. 10. RECHT VAN VERZAKING De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 werkdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. Een klant die een consument is in de zin van de Wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument heeft bij een bestelling via deze site het recht aan zijn aankoop te verzaken, zonder boete en zonder opgaaf van reden, binnen de veertien werkdagen vanaf de dag volgend op de dag van levering. Gebruikte, geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige producten worden evenwel niet teruggenomen. Het verzakingsrecht geldt niet voor de levering van audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling door de klant verbroken is. De klant kan zijn verzakingsrecht uitoefenen via een aangetekende zending binnen de 14 werkdagen na de levering aan Beach Music OL, Bogaardestraat 54 9990 Maldegem, met daarbij een kopie van de factuur en de leveringsdocumenten. Ingeval van uitoefening van zijn verzakingsrecht, moet de klant binnen de 14 dagen volgend op de verzending van zijn aangetekend schrijven, de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar Beach Music OL, Bogaardestraat 54 9990 Maldegem Verzendingen port betaald door de bestemmeling en tegen rembours zullen dus worden geweigerd. Beach Music OL zal de terug ontvangen producten binnen de week inspecteren. Kosten van Beach Music OL voor het terugzenden van producten aan de klant indien de klant niet de voorwaarden nageleefd heeft voor de uitoefening van zijn verzakingsrecht of indien de klant producten teruggezonden heeft waarvoor het verzakingsrecht niet geldt, zullen op de klant verhaald worden. Indien de producten beschadigd zijn, zal Beach Music OL de laagste van de volgende bedragen aan de klant factureren : - de herstelkosten, of - de waarde van het betreffende produkt. Indien de verzegeling van software is verbroken zal Beach Music OL de prijs van de betreffende software aanrekenen. Wanneer het verzakingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zal Beach Music OL binnen een termijn van 30 dagen overgaan tot terugbetaling. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat de klant dient te vermelden in zijn aangetekend verzakingsschrijven. Het recht op verzaking kan niet worden ingeroepen in volgende gevallen: 1. Levering van producten of diensten die met instemming en op vraag van de consument volgens zijn specificaties zijn vervaardigd of uitgevoerd, of die een persoonlijk karakter hebben, of die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, of die snel verouderen, of die zeer moeilijk leverbaar zijn en daardoor een langere levertijd hebben 2. Levering van CD, DVD, Video, Midi, Software, Computerfiles en andere informatie-dragers in welke vorm ook 3. Levering van boeken, partituren en andere gedrukte uitgaven in welke vorm ook 4. Wanneer de klant met de verkoper mondeling of schriftelijk uitzonderlijk een andere leveringstermijn of leveringsvoorwaarden of afspraken van welke aard ook zijn overeen gekomen dan normaal gangbaar 11. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK Geschillen in verband met de geldigheid, interpretatie of uitvoering van onderhavige algemene voorwaarden vallen uitsluitend onder het Belgisch recht en worden uitsluitend beslecht door de rechtbank van Gent.

Afdrukken

Webshop gemaakt met EasyWebshop